Regulamin II Biegu Sierściucha

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia imprezy sportowej pod nazwą „II Bieg Sierściucha” (zwanego dalej „Biegiem”), który planowany jest na dzień 17 listopada 2019 r. (niedziela), na terenie Lasu Osobowickiego i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

1. Cele Biegu

1.1. Popularyzacja dogtrekkingu, biegów terenowych oraz promocja zdrowego i aktywnego trybu życia wspólnie z psami.

1.2.  Propagowanie i wsparcie adopcji psów ze schronisk i domów tymczasowych.

1.3. Udzielenie wsparcia dla TOZ Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu poprzez przekazanie przez Organizatora darowizny w wysokości 10% z każdej opłaty startowej Biegu Sierściucha.

2. Organizator

Bieg jest organizowany przez Joannę Kowalczyk-Bednarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Joanna Kowalczyk Bieganizm, ul.Sarmacka 15/4, 02-972 Warszawa NIP: 521 284 72 58 występującą dalej jako „Organizator”.

Każdy z Uczestników Biegu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Organizatora, osób przez niego wskazanych oraz służb porządkowych.

3. Termin Biegu i program

3.1. „Bieg Sierściucha – biegiem po adopcję” odbędzie się 17 listopada (niedziela) 2019 r. we Wrocławiu. Jest to impreza jednodniowa.

3.2. Program imprezy:

10:00 – otwarcie biura zawodów; polana w pobliżu głównego wejścia do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ślazowej 2 we Wrocławiu (obok Lasu Osobowickiego, przy pętli autobusowej)

10:00 – 11:30 – Rejestracja psich zawodników i ich opiekunów.

11:30 – Zamknięcie Biura Zawodów

11:45 –  Rozgrzewka z Olą Cukier ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

12:00 – Start Biegu Sierściucha na dystansie 5 km (podział na grupy, najpierw start Zawodników bez psów, 5 min później Zawodników z psami – po 10 par, co 10 sekund)

13:40 – Zamknięcie trasy Biegu Sierściucha (limit 90 minut, ale doliczamy 10 minut na start par z psami)

14:00 – Ceremonia wręczania nagród zwycięskim Uczestnikom i psom II Biegu Sierściucha.

15:00 – Koniec imprezy

3.3 Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji programu imprezy sportowej.

4. Miejsce

4.1.  Bieg odbędzie się we Wrocławiu, w Lesie Osobowickim.

4.2.  Biuro zawodów będzie zlokalizowane pod namiotem na terenie zielonym obok Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu, przy ul. Ślazowej 2.

4.3.  Biuro będzie otwarte 17 listopada (niedziela) od 10:00 do 11:30.

4.4. Start oraz Meta Biegu będą zlokalizowane 200 m od Schroniska w Lesie Osobowickim.

5. Trasa

5.1.  Dystans Biegu będzie wynosił około 5 kilometrów.

5.2.  Trasa Biegu będzie oznakowana w terenie widocznymi taśmami, natomiast na stronie Biegu Sierściucha www.biegsiersciucha.pl udostępniona zostanie trasa biegu.

5.3.  Z uwagi na to iż jest to bieg z psami, wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania wszystkich zaleceń, o których mowa w Regulaminie i o których będzie mówił Organizator w dniu startu.

6. Pomiar czasu, punkty z piciem i limit

6.1.  Za pomiar czasu odpowiadać będzie profesjonalna firma zewnętrzna MK Time.pl. Pomiar czasu oparty będzie o czipy zwrotne.

6.2.   Na trasie Biegu będą zlokalizowane punkty z wodą dla psów.

6.3.  Uczestnicy, którzy nie ukończą Biegu do czasu zamknięcia jego trasy zgodnie z pkt 3.2 powyżej są zobowiązani do zastosowania się do poleceń przedstawicieli Organizatora. Pozostawanie po tym czasie na trasie Biegu odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Uczestnika. W takich przypadkach Uczestnicy są jednak zobowiązani do powiadomienia o tym telefonicznie Organizatora.

6.4.  Skrócenie trasy Biegu przez Uczestnika jest podstawą do jego dyskwalifikacji. Nie dotyczy to przypadków, w których właściciel psa stwierdzi, że z uwagi na dobro zwierzęcia, pies nie powinien kontynuować biegu. W takich przypadkach Uczestnicy są zobowiązani do powiadomienia o tym  telefonicznie Organizatora.

6.5.  Organizator przewiduje limit czasu dla całego Biegu wynoszący 90 minut.

7.  Warunki uczestnictwa i opłata startowa

7.1. Rejestracja odbywa się pośrednictwem strony internetowej www.mktime.pl i rozpoczyna się w dniu 23 września 2019 roku. Zapisy potrwają do 14 listopada 2019 do północy lub do momentu wyczerpania się miejsc. Płatność dokonywana jest online i jest realizowana poprzez system płatności gwarantowany przez: Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185 , REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości).

7.1.1. Dokonanie stosownej do terminu płatności będzie się równać z pojawieniem się na liście osób zgłoszonych do zawodów.

7.1.2. Uczestnik zostaje dopisany do listy dopiero po potwierdzeniu z systemu Bluemedia o pozytywnie zakończonym procesie płatności.

7.1.3. Uczestnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system Bluemedia nie są obciążeni żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.

7.1.4. Podczas płatności za pomocą systemu Bluemedia zawodnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie Bluemedia sp. z o.o. w celu przeprowadzenia transakcji.

7.1.5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przekazaniu na poczet opłaty za innego uczestnika.

7.2. Ilość miejsc wynosi 200 par (1 uczestnik i 1 pies, w tym pula 15 psów ze Schroniska) i 100 uczestników bez psa. O uczestnictwie w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonana opłata startowa. Oplata dla wszystkich wynosi:

  • 50 zł – do 23 października 2019,
  • 65 zł – od 24 października do 14 listopada 2019. Organizator nie zwraca opłaty startowej. Jednak zezwala się przekazanie zwolnionego miejsca innej osobie do dnia 7 listopada 2019 r. po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie organizatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Po tym terminie wszelkie zmiany nie będą już możliwe.

7.3. Opłata startowa za uczestnictwo w Biegu będzie pobierana od użytkownika jedynie za pomocą pośrednika płatności, tj. zewnętrznej instytucji obsługującej płatności internetowe zapewniającego bezpieczny kanał płatniczy przez bankowość internetową.  Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej. Tylko osoby, które dokonają pełnego zgłoszenia zostaną umieszczone na liście uczestników.

7.4. Nie ma możliwości zapisania się na bieg w Biurze Zawodów w dniu Biegu Sierściucha.

7.5. Z psem ze Schroniska może pobiec 15 osób. Chętny Uczestnik przed zapisaniem się proszony jest o zgłoszenie się mailowe do Organizatora bieganizm@gmail.com celem zweryfikowania dostępności psa (w związku z limitem psów ze schroniska).

7.6. Udział w Biegu wymaga dobrej kondycji fizycznej psa oraz jego właściciela.

7.7. Zabrania się zmuszania psa do biegu – zarówno przed startem jak i na całej długości trwania biegu.

7.8. W czasie trwania Biegu Sierściucha zawodnik/ lub pies ma obowiązek posiadania numeru startowego otrzymanego od Organizatora. Numer startowy powinien być przypięty w widocznym u zawodnika miejscu albo do smyczy, lub do psich szelek biegowych.

7.9. Podczas trwania całego Biegu Sierściucha pies musi być trzymany na smyczy, zabrania się biegania psa luzem na terenie imprezy oraz w trakcie zawodów na trasie Biegu Sierściucha.

8.0. Uczestnikiem Biegu może zostać każda osoba:

  1. która do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny dowód osobisty.
  2. złoży, podczas odbioru pakietu startowego (ewentualnie za zgodą Organizatora w innym terminie, ale przed startem Biegu), podwójne oświadczenie dotyczące tego, że akceptuje regulamin Biegu Sierściucha i zobowiązuje się do jego stosowania oraz iż startuje w Biegu na własną odpowiedzialność, i ma świadomość zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz, że jej stan zdrowia pozwala na udział w Biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia oraz zdrowia psa i predyspozycji do wzięcia udziału w Biegu, osoba ubiegająca się o status Uczestnika Biegu winna we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza i weterynarza.

7.9. W czasie trwania Biegu Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń Organizatora, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

7.10. Zabrania się startu Uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

7.11. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy Uczestnik ma obowiązek ubezpieczenia we własnym zakresie, ponosząc pełną odpowiedzialność za siebie i za psa. Podczas zapisów jest możliwość zakupu ubezpieczenia online podczas opłacania startu. Ochronę ubezpieczeniową zapewnia Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. Fakt wykupienia ubezpieczenia Uczestnik Biegu potwierdza poprzez podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów.

7.12. Każdy z Uczestników Biegu jest obowiązany do:

a)   Przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Punktów 7.4., 7.5., 7.6. i 7.8. dotyczących startu w zawodach z psem, a także stosowania się do poleceń Organizatorów osób przez niego wskazanych oraz właściwych służb porządkowych.

b)    Przestrzegania przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego i kulturalnego zachowania się podczas udziału w Biegu.

c)    Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie podstawą do dyskwalifikacji Uczestnika.

8. Pakiety startowe/posiłki/sanitariaty/inne

8.1. Każdy startujący w Biegu pies wraz ze swoim opiekunem otrzyma jeden numer startowy oraz chip (przyczepiany do buta) oraz torebkę/woreczek na psie odchody. Na mecie czekają na Uczestników medale. Pakiet może być wzbogacony o dodatkowe upominki od Sponsorów i Partnerów (pozostaje w decyzji sponsorów i partnerów) o czym Organizator będzie informował na stronie Biegu Sierściucha www.biegsiersciucha.pl oraz na FB www.facebook.com/siersciuchrun. Organizator zastrzega możliwość zmiany zawartości pakietu startowego w zależności od wsparcia udzielonego przez Sponsorów lub Partnerów.

8.2. Po odbiór pakietu należy stawić się osobiście w dniu imprezy, tj. w godzinach od 10:00-11:30. Pakiety startowe będą wydawane za okazaniem ważnego dowodu osobistego oraz kompletu aktualnych szczepień psa w tym szczepienia na wściekliznę. Odbiór pakietu przez inną osobę nie jest możliwy.

8.3. Na terenie Biura Zawodów Organizator przewiduje odpłatne stoiska z jedzeniem i piciem oraz stoiska sponsorów i partnerów Biegu Sierściucha. Dla psów będą dostępne stoiska w wodą, jednak każdy z Uczestników jest zobowiązany do dodatkowego posiadania własnej wody dla psa.

8.4. Każdy z zawodników będzie mógł skorzystać z kabin WC.

9. Wyposażenie obowiązkowe

9.1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania w trakcie trwania Biegu:

I.   Smyczy (pies jest na smyczy przez cały czas trwania imprezy, czyli zarówno podczas trwania biegu jak i na pikniku);

II.  Woreczków na psie odchody;

III.  Numeru startowego (przypiętego do smyczy lub szelek psich);

9.2. Brak którejkolwiek rzeczy z listy obowiązkowej podczas odprawy i zawodów (od startu do mety Biegu) skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji posiadania przez Uczestników wyposażenia obowiązkowego.

10. Wyposażenie dodatkowe (nieobowiązkowe, ale zalecane):

10.1. Każdemu Uczestnikowi Biegu zalecamy posiadanie:

I.  Bidonu z wodą dla siebie i wodę dla psa

II. Kurtki przeciwdeszczowej

11. Wyniki i Nagrody

11.1.  Każdy zawodnik, który ukończy Bieg w limicie czasowym podanym przez Organizatora otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

11.2.  Dla zwycięzców Biegu Organizator przewiduje wyróżnienie w formie nagród ufundowanych przez Sponsorów i Partnerów imprezy w następujących kategoriach:

  • Miejsce 1-3 w kategorii OPEN M i K (z psem i bez psa)
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród

12. Ochrona danych osobowych

12.1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów, jest organizator zawodów sportowych – Joanna Kowalczyk-Bednarczyk, Bieganizm, ul.Sarmacka 15/4, 02-972 Warszawa     NIP: 521 284 72 58, e-mail:bieganizm@gmail.com

12.2. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, kraj, numer telefonu komórkowego, przynależność klubowa.

12.3. Uczestnik rejestrując się na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

  • imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach;
  • imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów;
  • adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących zawodów organizowanych przez Organizatora;

12.4. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zorganizowania zawodów sportowych, a po ich zakończeniu wyłącznie w celach prowadzenia statystyk oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. Podanie wymaganych w Regulaminie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne, aby zostać dopuszczonym do zawodów sportowych. Zebrane dane nie będą poddane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

12.5. Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane osobowe działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów na zawody, oraz wykonującym pomiar czasu w tym publikację wyników.

12.6. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii po wystąpieniu z wnioskiem do Administratora danych osobowych.

12.7.  Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

12.8. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie.

12.9. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zawodach .

12.10. Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

12.11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12.12. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt bieganizm@gmail.com

13. Ochrona Wizerunku

Każdy Uczestnik Biegu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, informacyjnych lub marketingowych związanych z Biegiem, w tym w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie internetowej Biegu czy w innych mediach. Do takich miejsc publikacji w szczególności zaliczamy TV, prasę, media społecznościowe tj: Facebook (w tym FanPage: Bieg Sierściucha oraz Bieganizm) i Instagram (Bieganizm, Bieg Sierściucha). W przypadku braku udzielenia zgody przez Uczestnika na publikację wizerunku należy zgłosić takie stanowisko w Biurze Zawodów.

14. Ekologia i ochrona przyrody

Surowo zabrania się śmiecenia na całej trasie Biegu Sierściucha, szczególnie na terenie Lasu Osobowickiego. Nie przestrzeganie tego zakazu jest równoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.

15. Postanowienia Końcowe

15.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub trasy Biegu lub jego odwołania z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe lub ze względów bezpieczeństwa albo inne nadzwyczajne okoliczności. Organizator poinformuje Uczestników o takie sytuacji, w miarę możliwości, z odpowiednim wyprzedzeniem.

15.2. Decyzja o odwołaniu lub przerwaniu Biegu z przyczyn wskazanych w pkt 16 ust. 1 powyżej będzie związana wyłącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa Uczestników i nie może stanowić podstawy kierowania jakichkolwiek roszczeń do Organizatora (tj. zwrot wpisowego, kosztów podróży, opłaconych noclegów).

15.3. W razie konieczności nad bezpieczeństwem Uczestników będą czuwać służby Organizatora oraz Wolontariusze. Nie oznacza to, z zastrzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów prawa powszechnego, przejęcia przez Organizatora odpowiedzialności za życie czy zdrowie Uczestników.

15.4. W sprawach nieuregulowanych przepisami Regulaminu a związanych z organizacją, przeprowadzeniem czy wynikami Biegu decyduje Organizator.

15.5.  Wszystkich Uczestników obowiązują zasady Fair Play względem innych zawodników. Niestosowne zachowanie i nie przestrzeganie zasad zdrowej i uczciwej rywalizacji skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. Nie jest dozwolone skracanie trasy, śmiecenie. Zabrania się korzystania z pomocy osoby nie będącej uczestnikiem biegu oraz używania środków dopingujących.  

15.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Osoby, które potwierdzą uczestnictwo w Biegu będą na bieżąco informowane o ewentualnych zmianach w Regulaminie (np. na stronie www.biegsiersciucha.pl, na profilu FB www.facebook.com/siersciuchrun lub drogą e-mailową). Brak akceptacji zmian Regulaminu przez Uczestnika będzie stanowił podstawę do wykluczenia z udziału w Biegu.

15.7. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.